Algemene voorwaarden Sweep Agro Products

 

 1. Partijen
 2. Sweep Agro Products, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88451992, gevestigd aan de Markiezaat 5 (4861 DJ) te Chaam, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Verdere gegevens van Sweep Agro Products:

Website: www.sweepagro.com

E-mailadres: products@sweepagro.nl

Telefoonnummer: 06 – 43 10 96 31

Btw-identificatienummer: NL864631674B01

 1. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Sweep Agro Products.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Sweep Agro Products verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Sweep Agro Products en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Derden die door Sweep Agro Products bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 2. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Sweep Agro Products is aangegeven.
 3. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 4. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 5. Alle opgaven van Sweep Agro Products van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Sweep Agro Products.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Sweep Agro Products.
 8. Bestelling via de webshop: op het moment dat De Klant de bestelprocedure op de website van Sweep Agro Products correct heeft doorlopen en nadat de door Sweep Agro Products verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door De Klant opgegeven e-mailadres is aangekomen.

Bestelling anders dan via de webshop: nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Sweep Agro Products een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Sweep Agro Products, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

 1. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 2. Het is toegestaan om de goederen van Sweep Agro Products door te leveren aan derden, behoudens in het geval de verkoopprijs lager ligt dan de verkoopprijs die Sweep Agro Products hanteert.

 

 1. Uitvoering en levering
 2. De Klant stelt Sweep Agro Products in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Sweep Agro Products.
 3. Sweep Agro Products zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Sweep Agro Products altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 4. Indien Sweep Agro Products voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Sweep Agro Products de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Sweep Agro Products aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
 5. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Sweep Agro Products en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Sweep Agro Products de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
 6. Het staat Sweep Agro Products vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  7. Sweep Agro Products is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sweep Agro Products de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Sweep Agro Products niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 8. 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sweep Agro Products een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
 9. Tenzij anders is overeengekomen worden leveringen uitdrukkelijk EX Works/Af Fabriek geleverd en internationaal onder Incoterms® 2020-EXW (EX Works/Af Fabriek).

 

 1. Verbintenissen van de Klant
 2. De Klant stelt Sweep Agro Products in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Sweep Agro Products. Hieronder wordt onder andere begrepen:
 3. a) Op het door De Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;
 4. b) Er zorg voor dragen dat Sweep Agro Products tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
  c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Sweep Agro Products behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt.
 5. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Sweep Agro Products hieromtrent tijdig te informeren. Sweep Agro Products is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.
 6. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Sweep Agro Products niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.
 7. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sweep Agro Products aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sweep Agro Products worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Sweep Agro Products zijn verstrekt, heeft Sweep Agro Products het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
 8. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Sweep Agro Products te verschaffen, zoals tekeningen en berekeningen. Sweep Agro Products zal deze naar haar beste weten beoordelen. Sweep Agro Products is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
 9. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
 10. a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;
 11. b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
 12. c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
 13. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Sweep Agro Products en/of derden.
 14. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
 15. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Sweep Agro Products verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 4. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Sweep Agro Products tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 5. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Sweep Agro Products alle benodigde medewerking te leveren waardoor Sweep Agro Products weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Sweep Agro Products de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 2. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
 3. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 7 dagen na levering Sweep Agro Products hieromtrent te informeren.
 4. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Sweep Agro Products het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Sweep Agro Products omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 6. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 7. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van Sweep Agro Products. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.
 8. Mocht Sweep Agro Products onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Sweep Agro Products gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 9. Aansprakelijkheid van Sweep Agro Products reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 10. De Klant vrijwaart Sweep Agro Products voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Sweep Agro Products heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
 11. Op de producten worden behoudens in de algemene voorwaarden benoemde exoneraties 12 maanden garantie voor onzichtbare gebreken verstrekt. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Sweep Agro Products tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

 

 1. Prijzen en betaling
 2. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Sweep Agro Products te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Sweep Agro Products is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Sweep Agro Products terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sweep Agro Products is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst
 2. Sweep Agro Products heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
 3. a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sweep Agro Products ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 4. b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
 5. c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
 6. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Sweep Agro Products verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
 7. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Sweep Agro Products alle benodigde medewerking leveren waardoor Sweep Agro Products weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.

 

 1. Overmacht
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sweep Agro Products geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, oorlog, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, im- en/of exportbeperkingen, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Sweep Agro Products opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Sweep Agro Products onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Sweep Agro Products bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Sweep Agro Products bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

 1. Intellectueel eigendomsrechten
  1. Sweep Agro Products behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

 

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Sweep Agro Products is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Sweep Agro Products.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sweep Agro Products valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Sweep Agro Products valt.

 

 1. Herroepingsrecht

  Dit artikel is alleen van toepassing op De Klant die woont in een land waarop Richtlijn 2011/83/EU van toepassing is. De Klant die, bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten woont, kan hier derhalve geen beroep op doen.

 1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Sweep Agro Products, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Sweep Agro Products geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sweep Agro Products op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Sweep Agro Products terug. Sweep Agro Products betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Sweep Agro Products is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Sweep Agro Products heeft medegedeeld, aan Sweep Agro Products terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.